5 درصد ترافیک رایگان

چهارشنبه, 98/4/9

به ترافیک سرویس های فوق, 5 درصد ترافیک رایگان اضافه می گردد.


در صورت خرید ترافیک اضافی, 5 درصد ترافیک رایگان اضافه می گردد.