پکیج‌های یک‌ ماهه

20Mbps / 15G / 1month
قیمت نهایی بسته (ریال)
450,000
20Mbps / 30G / 1month
قیمت نهایی بسته (ریال)
600,000
20Mbps / 60G / 1month
قیمت نهایی بسته (ریال)
900,000

پکیج‌های سه ماهه

20Mbps / 72G / 3month
قیمت نهایی بسته (ریال)
1,350,000
20Mbps / 150G / 3month
قیمت نهایی بسته (ریال)
2,460,000
20Mbps / 300G / 3month
قیمت نهایی بسته (ریال)
3,900,000

پکیج‌های شش ماهه

20Mbps / 150G / 6month
قیمت نهایی بسته (ریال)
2,700,000
20Mbps / 300G / 6month
قیمت نهایی بسته (ریال)
4,500,000
20Mbps / 600G / 6month
قیمت نهایی بسته (ریال)
7,500,000

پکیج‌های یک ساله

20Mbps / 300G / 12month
قیمت نهایی بسته (ریال)
5,400,000
20Mbps / 600G / 12month
قیمت نهایی بسته (ریال)
9,000,000
20Mbps / 900G / 12month
قیمت نهایی بسته (ریال)
10,500,000

کد تایید سازمان تنظیم : 520379

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

ترافیک اضافه (طبق مصوبه 266)
1 گیگابایت
20,000 ریال
3 گیگابایت
60,000 ریال
5 گیگابایت
95,000 ریال
10 گیگابایت
187,000 ریال
20 گیگابایت
360,000 ریال
40 گیگابایت
700,000 ریال
50 گیگابایت
850,000 ریال
100 گیگابایت
1,630,000 ریال

ترافیک اضافه (طبق مصوبه 237)
سطوح تعرفهبازه حجم ترافیک
(G Byte)
تعرفه هر گیگابایت
(ریال)
سطوح اول1≤ حجم ≤330،000
سطوح دوم3≤ حجم ≤1022،000
سطوح سوم10<حجم ≤3018،000
سطوح چهارمحجم >3015،000
ترافیک اضافه سرویس های WIRELESS و LAN مطابق مصوبه 237 محاسبه می شود.
 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

16mbps / 777G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
920,000
8mbps / 500G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
650,000
4mbps / 400G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
550,000
3mbps / 40G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
500,000
2mbps / 30G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
400,000
1mbps / 20G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
350,000
512k / 10G / 1Month
قیمت نهایی بسته (ریال)
275,000

کد تایید سازمان تنظیم : 518875

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد و برای سرویس های ۳ ماهه، ۶ ماهه و یکساله میزان ترافیک ضربدر عدد ماه می‌شود.

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۸ مگابیت / ۴۵ گیگ / ۱ ماهه 650,000
۴ مگابیت / ۳0 گیگ / ۱ ماهه 500,000
۴ مگابیت / ۸۰ گیگ / ۱ ماهه 980,000
۴ مگ / ۶۰ گیگ / ۱ ماهه 750,000
2 مگ / 2۰ گیگ / ۱ ماهه 350,000
۲ مگابیت / ۴۵ گیگ / ۱ ماهه 600,000

با کد تایید(سریال فرآیند) : 520590

پکیج‌های سه ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱۶ مگ / ۳۳۳ گیگ / ۳ ماهه 4,710,000
۱۶ مگ- ۴۵۳ گیگ- ۳ ماهه 5,100,000
8 مگابیت / 222 گیگ / ۳ ماهه 2,700,000
۴ مگابیت / 120 گیگ / ۳ ماهه 1,800,000
۸ مگابیت / ۵۵۵ گیگ / ۳ ماهه 5,550,000
۸ مگابیت / 360 گیگ / ۳ ماهه 3,840,000
10 مگابیت / 330 گیگ / ۳ ماهه 3,600,000
20 مگابیت / 399 گیگ / ۳ ماهه 6,450,000
4 مگابیت / 96 گیگ / ۳ ماهه 1,440,000

با کد تایید (سریال فرآیند): 520552

پکیج‌های ۶ ماهه و ۱۲ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۴ مگابیت / ۲۱۰ گیگ / ۶ ماهه 3,840,000
10 مگابیت / 600 گیگ / ۶ ماهه 6,600,000
20 مگابیت / 600 گیگ / ۶ ماهه 7,500,000
۸ مگ / ۴۵۰ گیگ / ۱۲ ماهه 6,060,000
۴ مگ / ۲۸۸ گیگ / ۱۲ ماهه 4,560,000

با کد تایید(سریال فرآیند) : 520588

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۴ مگابیت / ۳۰ گیگ / ۱ ماه 462,000
8 مگابیت / 4۰ گیگ / ۱ ماه 600,000
10 مگابیت / 50 گیگ / ۱ ماه 720,000
20 مگابیت / 70 گیگ / ۱ ماه 900,000

با کد تایید(سریال فرآیند) : 520497

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج 1 ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲۰ مگابیت / ۱۵ گیگ / ۱ ماهه 450,000
۲۰ مگابیت / ۳۰ گیگ / ۱ ماهه 600,000
۲۰ مگابیت / 60 گیگ / ۱ ماهه 900,000

با کد تایید : 520480

پکیج 3 ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲۰ مگابیت / 300 گیگ / 3 ماهه 3,900,000
۲۰ مگابیت / 150 گیگ / 3 ماهه 2,490,000
۲۰ مگابیت / 70 گیگ / 3 ماهه 1,350,000

با کد تایید : 520480

پکیج ۶ ماهه و یک ساله

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲۰ مگابیت / ۳۰۰ گیگ / یکساله 6,000,000
۲۰ مگابیت / ۶۰۰ گیگ / یکساله 9,000,000
۲۰ مگابیت / 900 گیگ / یکساله 12,000,000
۲۰ مگابیت / 150 گیگ / 6 ماهه 2,700,000
۲۰ مگابیت / 300 گیگ / 6 ماهه 4,500,000
۲۰ مگابیت / 600 گیگ / 6 ماهه 6,5400,000

با کد تایید : 520480

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج 1 ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲۰ مگ / ۱۵ گیگ / یکماهه 450,000
۲۰ مگ / ۳۰ گیگ / یکماهه 600,000
۲۰ مگ / 60 گیگ / یکماهه 900,000
۲۰ مگ / 120 گیگ / یکماهه 1,350,000

با کد تایید : 520498

پکیج‌های سه‌ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲۰ مگ / 70 گیگ / سه‌ماهه 1,350,000
۲۰ مگ / 150 گیگ / سه‌ماهه 2,490,000
۲۰ مگ / 300 گیگ / سه‌ماهه 3,900,000

با کد تایید : 520498

پکیج‌های شش‌ماه و یکساله

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲۰ مگ / 150 گیگ / شش‌ماه ۲,۷۰۰,000
۲۰ مگ / 300 گیگ / شش‌ماه 4,500,000
۲۰ مگ / 600 گیگ / شش‌ماه 7,500,000
۲۰ مگ / ۳۰۰ گیگ / یکساله 5,400,000
۲۰ مگ / ۶۰۰ گیگ / یکساله 8,900,400
۲۰ مگ / ۹۰۰ گیگ / یکساله 10,500,000

با کد تایید : 520498

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱مگابیت/۲۵گیگ/۱ماهه 420,000
2مگابیت/60گیگ/1ماهه 1,000,000
2مگابیت/100گیگ/1ماهه 1,500,000
2مگابیت/25گیگ/1ماهه 450,000
8مگابیت/5گیگ/1ماهه 255,000
8مگابیت/10گیگ/1ماهه 440,000
8مگابیت/20گیگ/1ماهه 620,000

با کد تایید :520506

پکیج‌های سه ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱مگابیت/۷۵گیگ/۳ماهه 1,260,00
2مگابیت/180گیگ/3ماهه 3,000,000
2مگابیت/300گیگ/3ماهه 4,500,000
2مگابیت/75گیگ/3ماهه 1,350,000
8مگابیت/15گیگ/3ماهه 750,000
8مگابیت/30گیگ/3ماهه 1,200,000
8مگابیت/60گیگ/3ماهه 1,680,000

با کد تایید :520506

پکیج‌های شش‌ماهه و یکساله

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱مگابیت/150گیگ/6ماهه 2,520,00
۱مگابیت/300گیگ/12ماهه 5,040,000
2مگابیت/360گیگ/6ماهه 6,000,000
2مگابیت/720گیگ/12ماهه 12,000,000
2مگابیت/600گیگ/6ماهه 9,000,000
2مگابیت/1200گیگ/12ماهه 18,000,000
2مگابیت/150گیگ/6ماهه 2,700,000
2مگابیت/300گیگ/12ماهه 5,400,000
8مگابیت/30گیگ/6ماهه 1,440,000
8مگابیت/60گیگ/12ماهه 2,640,000
8مگابیت/60گیگ/6ماهه 2,280,000
8مگابیت/120گیگ/12ماهه 4,440,000
8مگابیت/240گیگ/12ماهه 6,240,000

با کد تایید :520506

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱مگ/۶۰گیگ/۱ماهه 980,000
۱مگ/۳۰گیگ/۱ماهه 660,000
۱مگ/۱۵گیگ/۱ماهه 410,000
۴مگ/۳۰۰گیگ/۱ماهه 4,300,000
۴مگ/۱۵۰گیگ/۱ماهه 2,550,000
۴مگ/۷۰گیگ/۱ماهه 1,350,000
۸مگ/۶۰۰گیگ/۱ماهه 8,250,000
۸مگ/۳۰۰گیگ/۱ماهه 4,850,000
۸مگ/۱۵۰گیگ/۱ماهه 2,600,000
۱۲مگ/۳۰۰۰گیگ/۱ماهه 28,000,000
۱۲مگ/2۰۰۰گیگ/۱ماهه 19,700,000
۱۲مگ/۹۰۰گیگ/۱ماهه 11,600,000
۱۲مگ/۳۰۰گیگ/۱ماهه 4,800,000
۶۰مگ/۵۰۰گیگ/۱ماهه 7,860,000

با کد تایید 520515

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج ۱ مگ ۱ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱ مگابیت / ۲۵ گیگ / ۱ ماهه 590,000
۱ مگابیت / 50 گیگ / ۱ ماهه 990,000

با کد تایید 520546

پکیج ۲ مگ ۱ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲ مگابیت / ۲۰ گیگ / ۱ ماهه 520,000
۲ مگابیت / 50 گیگ / ۱ ماهه 1,010,000
۲ مگابیت / 100 گیگ / ۱ ماهه 1,760,000

با کد تایید 520557

پکیج ۴ مگ ۱ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۴ مگابیت / ۲۵ گیگ / ۱ ماهه 670,000
۴ مگابیت / 30 گیگ / ۱ ماهه 760,000
۴ مگابیت / 50 گیگ / ۱ ماهه 1,070,000
۴ مگابیت / 100 گیگ / ۱ ماهه 1,820,000

با کد تایید 520562

پکیج ۸ مگ ۱ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۸ مگابیت / ۴۰ گیگ / ۱ ماهه 960,000
۸ مگابیت / 50 گیگ / ۱ ماهه 1,110,000
۸ مگابیت / 100 گیگ / ۱ ماهه 1,860,000

با کد تایید 520563

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۵۰ مگابیت / ۱۰۰ گیگ / یک ماه 1,200,000

با کد تایید : 520667

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱۰۰ مگابیت / ۲۰۰ گیگ / یک ماه 3,300,000

با کد تایید : 520675

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۵۰ مگابیت / ۲۰۰ گیگ / یک ماه 3,000,000

با کد تایید : 520674

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱۰۰ مگابیت / ۳۰۰ گیگ / یک ماهه 4,500,000

با کد تایید : 520676

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج ۱۲ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۳۰مگ/۱۲۰گیگ/۱ساله 3,000,000
۳۰مگ/600گیگ/۱ساله 9,600,000
۳۰مگ/1200گیگ/۱ساله 15,600,000

با کد تایید 520608

پکیج ۳ ماهه و ۶ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۳۰مگ/30گیگ/3ماهه 900,000
۳۰مگ/150گیگ/3ماهه 2,610,000
۳۰مگ/300گیگ/3ماهه 4,290,000
۳۰مگ/60گیگ/6ماهه 1,650,000
۳۰مگ/300گیگ/6ماهه 5,220,000
۳۰مگ/600گیگ/6ماهه 8,196,000

با کد تایید 520602

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج ۱ ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۲مگابیت/۲۵گیگ/۱ماهه 410,000
4مگابیت/40گیگ/۱ماهه 620,000
8مگابیت/60گیگ/۱ماهه 770,000
8مگابیت/100گیگ/۱ماهه 1,130,000
10مگابیت/50گیگ/۱ماهه 750,000
10مگابیت/100گیگ/۱ماهه 1,250,000
10مگابیت/150گیگ/۱ماهه 1,580,000
16مگابیت/150گیگ/۱ماهه 1,700,000
16مگابیت/200گیگ/۱ماهه 2,030,000

با کد تایید : 520502

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۵۰ مگابیت / ۱۰۰ گیگ / یک ماه 1,200,000

با کد تایید : 520667

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

پکیج‌های یک‌ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۴ مگ / ۳۵ گیگ / یک ماهه ۵۲۰،۰۰۰
۱۴ مگ / ۱۰ گیگ / یک ماهه ۲۷۰،۰۰۰
۱۴ مگ / ۲۰ گیگ / یک ماهه ۳۸۰،۰۰۰
۱۴ مگ / ۵۰ گیگ / یک ماهه ۶۸۰،۰۰۰
۱۸ مگ / ۱۰ گیگ / یک ماهه ۳۲۰،۰۰۰
۱۸ مگ / ۲۰ گیگ / یک ماهه ۶۰۰،۰۰۰
۲۴ مگ / ۵۰ گیگ / یک ماهه ۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۶ مگ / ۵۰ گیگ / یک ماهه ۶۷۰،۰۰۰
۱۲ مگ / ۳۰ گیگ / یک ماهه ۴۸۵،۰۰۰
۸ مگ / ۱۲ گیگ / یک ماهه ۳۰۰،۰۰۰
۱۰ مگ / ۲۰ گیگ / یک ماهه ۳۸۰،۰۰۰
۲۰ مگ / ۸۵ گیگ / یک ماهه ۹۸۳،۴۰۰

با کد تایید : 520519

پکیج‌های سه‌ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۸ مگ / ۶۶ گیگ / ۳ ماهه ۱،۰۶۵،۰۰۰
۱۴ مگ / ۳۰ گیگ / ۳ ماهه ۷۵۰،۰۰۰
۱۴ مگ / ۶۰ گیگ / ۳ ماهه ۱،۰۲۰،۰۰۰
۱۴ مگ / ۱۵۰ گیگ / ۳ ماهه ۱،۸۳۰،۰۰۰
۱۸ مگ / ۳۰ گیگ / ۳ ماهه ۸۷۹،۰۰۰
۱۸ مگ / ۱۵۰ گیگ / ۳ ماهه ۲،۵۵۰،۰۰۰
۲۴ مگ / ۱۵۰ گیگ / ۳ ماهه ۳،۰۰۰،۰۰۰
۴ مگ / ۶۰ گیگ / ۳ ماهه ۹۳۸،۴۰۰
۱۰ مگ / ۶۰ گیگ / ۳ ماهه ۱،۰۱۰،۴۰۰
۱۲ مگ / ۹۶ گیگ / ۳ ماهه ۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۶ مگ / ۱۶۵ گیگ / ۳ ماهه ۱،۹۸۰،۰۰۰

با کد تایید : 520522

پکیج‌های شش ماهه

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۴ مگ / ۴۲ گیگ / شش ماهه 1,083,000
8 مگ / 120 گیگ / شش ماهه 1,929,000
14 مگ / 60 گیگ / شش ماهه 1,389,000
14 مگ / 120 گیگ / شش ماهه 2,220,000
14 مگ / 300 گیگ / شش ماهه 3,552,000
18 مگ / 60 گیگ / شش ماهه 1,590,000
18 مگ / 300 گیگ / شش ماهه 5,001,000
24 مگ / 300 گیگ / شش ماهه 5,802,000

با کد تایید : 520591

پکیج‌های یکساله

نام بستهقیمت نهایی بسته (ریال)
۱۴ مگ / ۹۶ گیگ / یکساله 2,468,400
۱۴ مگ / 216 گیگ / یکساله 3,552,000
۱۴ مگ / 564 گیگ / یکساله 6,680,400
18 مگ / 120 گیگ / یکساله 2,949,600
18 مگ / 600 گیگ / یکساله 9,000,000
24 مگ / 600 گیگ / یکساله 9,900,000
20 مگ / 150 گیگ / یکساله 2,954,400

با کد تایید : 520596

 • * به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد .

 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 2 است.

 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.

 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.

 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ 120,000 ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

 • فقط در سرعت های موجود امکان ارايه سرویس امکان پذیر می باشد.

 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای 95٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در 5٪ زمان حداکثر به میزان 50٪ کاهش می یابد.

تهران، بزرگراه کردستان, پایین تر از بزرگراه همت, خیابان شیراز جنوبی، کوچه ژاله، پلاک ۶
تلفن : 021-42576000
سامانه پیام کوتاه : 300042576
آدرس اینستاگرام: baharnet.ir