مدیریت خدمات امنیتی

حفاظ دیواره آتش (firewall) و سامانه های کشف رخنه گری در گذشته برای حفاظت از شبکه کافی بود . اما دیگر اینطور نیست. شرکت هاو سازمان هاوشبکه های آنها پیشرفته ترو پیچیده تر شده اند.رخنه گران شبکه نیز خبره و ماهر شده اند. هرچه نیاز های امنیتی شما پیچیده ترشود لزوم پاسخ به این پرسش بیشتر احساس می شود که:چگونه می توان سازمان را به شکل اثر بخش اداره کرد، شبکه را ایمن نگاه داشت و مقررات درون سازمانی را رعایت نمود؟

مدیریت خدمات ایمنی با استفاده از مراکز عملیات امنیتی ، از سازمان و شبکه شما محافظت می نماید.پرسنل کارآزموده این مجموعه بشکل فعال و بی وقفه شبکه شما را تحت نظارت خود قرار خواهند داد . ما به نیازهای شما پاسخ داده و رویدادهای امنیتی شما را مدیریت وتنظیم خواهیم نمود. بهار سامانه به شما کمک می کند تا شناختی کامل از زیر ساخت فناوری اطلاعات مورد نیاز ، جهت کارکرد مناسب بخش های سازمان و تحقق اهداف سازمانی بدست آورید.