بیش از ۱۰ سال سابقه

شـرکت فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بهارسامانه شـرق - دارنـده پروانـه توزیـع پهنـای بانـد اینترنتـی(SERVCO,ISDP) از سال 1386 با هدف فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز به کار نمود.

تجهیزات مدرن و به روز

ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از تجهیــزات پرهزینــه و باکیفیــت در ســایت مرکــزی و ســایر پــاپ ســایت های شــرکت اقــدام بــه ایجــاد زیرســاخت متقــارن و در نهایــت ارائــه ســرویس بــه مشــترکین نمــوده اســت.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

کارشناســان فنــی بــا دراختیارداشــتن دانــش فنــی و تجهیــزات پیشــرفته، بــه صــورت بیســت و چهــار ســاعته برشــبکه شــما نظــارت خواهنــد داشــت . با اســتفاده از خدمــات بهــار ســامانه شــما یــک ارائــه دهنــده خدمــات و یــک شــماره پشــتیبان خواهیــد داشــت.

نمایندگی در سراسر ایران

بهار سامانه موفق به جذب 22 شرکت و نماینده در کل کشور شده و بـا توجـه بـه اولویـت، راه انـدازی گشـته اسـت. در حـال حاضـر شهرهای بندرعبـاس، کیـش و قشـم،خوزسـتان، مازنـدران شـیراز و ده شهر دیگر در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.